Veiligheid

Kinderen zijn leergierig, willen ontdekken en verleggen hun grenzen. Tijdens het spelen leren ze risico’s inschatten, keuzes maken, gaat het om (zelf-)vertrouwen en hun motorische ontwikkeling. Spelen op een groen natuurlijk avontuurlijk schoolplein draait dan ook om meer dan alleen plezier en ontspanning. Het gaat om uitdaging, ontwikkeling en veiligheid. Daarnaast brengen de speelaanleidingen op een groen schoolplein ander speelgedrag, uitdagingen en risico’s met zich mee dan de stenenpleinen. Het is daarom zeer belangrijk om hier goed over na te denken en leerkrachten en ouders hierin mee te nemen. Voorbeelden en ervaringen van andere scholen kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Vallen en opstaan
Volwassen zijn geneigd risico’s te vermijden en willen kinderen tegen alles beschermen. Waardoor kinderen opgroeien en later juist meer moeite hebben met zelf inschattingen maken. Inschattingen over wat zij zelf kunnen, maar ook de omgeving kan.

Voor kinderen is het zeer belangrijk om te vallen en zich te bezeren. Van schrammen wordt geleerd. En geven kinderen zelf goed aan tot hoever ze durven gaan. Na drie keer vallen en een kleine blauwe plek lukt het wel! Elke keer wordt beter opgelet en door herhaling groeit (zelf-)vertrouwen en ontstaat gemak.

Toezicht
Bij de veiligheid gaat het om het houden van toezicht en veiligheid rondom de speelaanleidingen.

Het toezicht houden op een stenenplein is gemakkelijk. Leerkrachten en/ of ondersteuners hebben overzicht en zien vrijwel alles. Door bebossing, heuvels of bijvoorbeeld een kruip-door-sluip-door is een andere aanpak noodzakelijk. De kinderen kunnen op meer plaatsen spelen en zich verstoppen. Tijdens het maken van een ontwerp kan hier al rekening mee gehouden worden. Let bijvoorbeeld op de hoogte van de struiken en de keuzes van beplanting. Kies daarnaast strategische plaatsen voor speelaanleidingen. Op deze manier kan de toezichthouder rondlopen en toch relatief gemakkelijk het overzicht bewaren.

Speelaanleidingen
Alle speelaanleidingen moeten voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Dit besluit heeft de veiligheids- en beheereisen vastgesteld van speelaanleidingen. Alle betrokkenen moeten hieraan voldoen, van de producent tot aan de beheerders. In het WAS is de definitie van een speeltoestel: inrichting die bestemd is voor vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt.

Wordt er gekozen voor bestaande speeltoestellen, dan voldoen deze vaak aan de WAS-eisen. Als zelf een constructie wordt gemaakt van natuurlijke, duurzame materialen dan moeten deze nog gekeurd worden. Een ontwerper of hovenier kan hierbij helpen.